روغن موتور SAR CLASSIC SJ 20w50

سار
مورد استفاده در صنعتخودروسازی و تولید قطعه, راه سازی
روغن پایهMineral
APISJ/CF
SAE20w50

دسته ها

دسته‌بندی محصولات