اول روانکار

خرید روغن موتور گازسوز

این نوع روغن موتور به طور خاص جهت روانکاری موتورهای گاز سوز که با سوخت‌های گاز ترش و گاز شیرین که دارای گوگرد است و گاز ترش که گوگردزدایی شده و مقدار کمی SO2 دارد یا گاز ترش که دارای مقادیر نسبتا زیاد بوتان است. این روغن ها دارای خواصی از جمله محافظت بالا در برابر خوردگی و فرسودگی و جلوگیری از اکسیداسیون قطعات هستند.
۰۲۱-۷۸۷۱۴
۰۲۱-۷۹۹۷۴۰۰۰
۰۲۱-۷۱۱۹۶